Return to site

Letná súťaž "Ako trávia ajťáci leto?"

Zapojte sa do našej letnej súťaže o hodnotné ceny

Ako trávia ajťáci teplé letné mesiace? Vymenia klimatizovanú kanceláriu a stolný počítač za čas strávený v prírode alebo niekde pri vode s laptopom (či bez neho)?

Od 12. 07. 2021 prebieha na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram letná súťaž, ktorá je určená pre všetkých ZAITákov a IT pozitívnych ľudí, ktorí sa oblasti IT venujú profesionálne, študujú IT či sa v oblasti IT vzdelávajú vo svojom voľnom čase. Do súťaže je možné sa zapojiť zdieľaním súťažnej fotky s hashtagmi #letojezaIT a #ZAIT, ktorá odpovedá na otázku „Ako trávia ajťáci leto?“.

Pravidlá súťaže

Usporiadateľ

Z@ict, záujmové združenie právnických osôb. Komenského 48, 011 09 Žilina. IČO: 42168341. 

Názov súťaže

Ako trávia ajťáci leto?

Miesto priebehu súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnych sietí Instagram a Facebook (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Organizátor súťaže

Z@ict, záujmové združenie právnických osôb. Komenského 48, 011 09 Žilina. IČO: 42168341. 

Trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať od 12. 07. 2021 do 12. 08. 2021 (vrátane). Súťažný príspevok musí byť zverejnený na sociálnej sieti Instagram alebo Facebook najneskôr 12. 08. 2021. Príspevky zverejnené neskôr nebudú do súťaže zaradené.

Podmienky účasti v súťaži

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Instagram (www.instagram.com) alebo Facebook (www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj Instagram alebo Facebook účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá použitia siete Instagram (uvedené na www.help.instagram.com/478745558852511) alebo dodržiavať všetky pravidlá použitia siete Facebook (uvedené na https://www.facebook.com/legal/terms).

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov

Organizátor bude o súťaži priebežne informovať prostredníctvom profilov ZAIT na sociálnych sieťach Instagram (zait_slovakia) a Facebook (ZAIT) príspevkom v znení „Ako trávia ajťáci leto? Ukáž nám aj všetkým ostatným, že #letojezaIT a vyhraj nadupané ceny v podobe elektroniky, ktorá ti rozhodne uľahčí a spríjemní prácu.” 

Úlohou súťažiacich je vytvoriť súťažný príspevok, zverejniteľný na Instagrame alebo Facebooku, kde prostredníctvom fotografie ukážu, akým spôsobom ako „ajťáci“ trávia svoje letné mesiace. Aby mohol byť príspevok zaradený do súťaže, musí ho súťažiaci umiestniť na sociálnej sieti Instagram alebo Facebook s hashtagmi „letojezaIT“ a “#ZAIT”, obsiahnutými v texte príspevku. Ako súťažný príspevok je na sociálnych sieťach Instagram a Facebook považovaný aj taký príspevok, ktorý bol publikovaný pred začatím súťaže, ale hashtagy „#letojezaIT“ a “#ZAIT” k nemu bol pridané neskôr dodatočne v dobe trvania súťaže. 

Príspevok ani fotografie vkladané súťažiacim nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú byť vulgárne, podnecovať k nenávisti skupine obyvateľstva, príp. byť akokoľvek v rozpore s platnými právnymi predpismi a ďalej v rozpore s oprávnenými záujmami usporiadateľa a organizátora. Ak nebude príspevok alebo fotografia súťažiaceho spĺňať podmienky podľa predchádzajúcej vety, bude súťažiaci zo súťaže vyradený. 

Výhercami sa stanú 3 súťažiaci, ktorí vytvoria najkreatívnejšie súťažné príspevky. Kreativita príspevkov bude vyhodnocovaná zástupcami usporiadateľa súťaže. Výhercovia získajú ceny na základe umiestnenia – 1. miesto Apple Watch SE, 2. miesto Apple Airpods, 3. miesto JBL Clip 4.

Vyhlásenie víťazov

Výhercovia budú o svojej výhre informovaní najneskôr do 20. 08. 2021 pod svojim súťažným príspevkom („vyhlásenie“). Kontaktné údaje v podobe meno a priezvisko, ulica, PSČ, mesto, e-mailová adresa a telefónne číslo je súťažiaci povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram (účet zait_slovakia) alebo Facebook (stránka ZAIT). Súťažiaci je povinný dodať organizátorovi súťaže tieto údaje najneskôr do 2 pracovných dní od jeho vyhlásenia. Ak do tejto doby súťažiaci tieto údaje nedodá alebo ich dodá nekompletné, bude jeho výhra postúpená súťažiacemu, ktorý sa umiestni na ďalších miestach.

Autorské práva

Súťažiaci zodpovedá za to, že zverejnením svojho príspevku na sociálnych sieťach Instagram alebo Facebook nebudú porušené práva tretích osôb a nebude zasiahnuté do autorských práv tretích osôb. V prípade, že súťažný príspevok poskytnutý súťažiacim do súťaže bude mať povahu akéhokoľvek predmetu práva duševného vlastníctva (resp. ak bude také predmety obsahovať), a to najmä predmety chránené autorským zákonom č. 121/2000 Z. z., v platnom znení (napr. autorské diela, zvukové či zvukovo obrazové záznamy, umelecké výkony) a/alebo predmety práv priemyselných (napr. ochranné známky), resp. ak budú jeho súčasťou akékoľvek osobnostné atribúty (napr. podobizeň), na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa občianskeho zákonníka č. 89/2012 Z. z. (ďalej spoločne súťažný príspevok, predmety duševného vlastníctva, vrátane osobnostných atribútov, ako „predmety“), súťažiaci prehlasuje, že využitím predmetov v rozsahu a spôsobom popísaným v podmienkach súťaže nebudú akokoľvek zasiahnuté či ohrozené práva oprávnených osôb k týmto predmetom. 

Súťažiaci zároveň prehlasuje, že predmety boli do súťažného príspevku zaradené so súhlasom nositeľov práv, resp. ich držiteľov. Súťažiaci týmto ako oprávnený držiteľ práv udeľuje usporiadateľovi súťaže oprávnenie k bezúplatnému zverejneniu predmetov v rámci súťaže a k ich bezúplatnému využitiu všetkými spôsobmi nutnými na využitie predmetov v súťaži v súlade s jej podmienkami (najmä oznamovaním verejnosti prostredníctvom Internetu/Instagramu/Facebooku a rozmnožovaním), a to bez množstevného, územného a technologického obmedzenia, po dobu trvania súťaže. Súťažiaci tiež udeľuje usporiadateľovi súťaže bezúplatné oprávnenie na využitie predmetov po skončení súťaže (najmä na prezentáciu, marketingové a propagačné účely), a to všetkými známymi spôsobmi, bez časového, územného, technologického a množstevného obmedzenia. Usporiadateľ súťaže je tiež oprávnený v uvedenom rozsahu predmety využiť samostatne alebo v spojení s predmetmi iných súťažiacich či s ďalšími prvkami. 

Súťažiaci prehlasuje, že je oprávneným vlastníkom hmotného substrátu, na ktorom sú predmety zachytené a že je vyrozumený s tým, že po skončení súťaže bude využitý k interným potrebám usporiadateľa. V prípade nepravdivosti vyššie uvedených prehlásení či v prípade zásahu do práv usporiadateľa súťaže alebo tretích osôb, je súťažiaci povinný uspokojiť všetky oprávnené nároky dotknutých osôb a uhradiť všetku vzniknutú škodu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej len „údaje“) a s ich zaradením do databázy Z@ict, záujmového združenia právnických osôb, so sídlom na Komenského 48, 011 09 Žilina. IČO: 42168341, ako správcu, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, t. j. ponúkanie produktov a služieb, informovanie o marketingových akciách, ako aj na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Z. z. a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a to na 2 roky, príp. do odvolania súhlasu. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, najmä ustanoveniami § 11, § 12 a § 21, t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správcu alebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Spracovávané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Osobné údaje sa spracovávajú najmä na evidenciu súťažiacich (ďalej tiež „účastník súťaže“), na dobu od vyhlásenia súťaže až do prípadného písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje sú od účastníka súťaže získavané na základe súkromnej správy, prostredníctvom ktorej ich subjekt údajov oznámi usporiadateľovi súťaže. Osobné údaje účastníka súťaže budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, príp. spracovateľom, s ktorým správca uzatvorí príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej forme. 

Ak požiada účastník súťaže o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu správca a prípadne aj spracovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu dať. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie. Každý účastník súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov). Účastník súťaže má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na správcu, a ak im správca nevyhovie, tak na Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník súťaže obrátiť aj priamo. 

Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu je považované odvolanie učinené prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: zait@zait.sk. Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na odkaze https://www.zait.sk/blog/letna-sutaz-ako-travia-ajtaci-leto.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné usporiadateľovi zaslať elektronicky prostredníctvom súkromnej správy na sociálnych sieťach Instagram alebo Facebook na účty ZAIT v priebehu alebo najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo osoby, ktorých súťažné príspevky sú v rozpore s právnymi predpismi, a/alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku duplicity Instagramových alebo Facebookových účtov, nemá nárok na výhru. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či profil na Instagrame vykazuje známky nekalého či podvodného konania (napr.: duplicitný účet na Instagrame). 

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či profil odporuje pravidlám sociálnych sietí Instagram alebo Facebook. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (najmä funkčnosť sociálnych sietí Instagram a Facebook). Usporiadateľ ďalej nezodpovedá za doručenie správy (komentára), prostredníctvom ktorej budú informovaní výhercovia súťaže a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb. 

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa, spracovateľa a organizátora súťaže, a tiež osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram, ani ku elektronickej sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže je vyrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi, spracovateľovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickým sociálnym sieťam Instagram a Facebook. Výhry nie sú prevoditeľné na inú osobu. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry výhercovi z dôvodu zmeny doručovacej adresy výhercu, ani v prípade, keď nebude výherca na doručovacej adrese zastihnutý. Zaslaním príspevku do súťaže účastníci prijímajú všetky jej podmienky. Rozhodnutie usporiadateľa o všetkých otázkach, týkajúcich sa súťaže, je konečné. Žiadny súťažiaci nemá právo rozhodnutie zástupcov usporiadateľa spochybňovať. Zástupcovia usporiadateľa svoje rozhodnutie nebudú nijako vysvetľovať alebo obhajovať.

V Žiline dňa 11. 07. 2021

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK