top of page

Projekt „ITkraj 2023 - Rozvoj IT klastra Žilinského regiónu“ je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ: ZAIT, Komenského 2622/48, 010 01


Miesto realizácie: Žilina


Opis projektu:


Ciele projektu: Rozvoj IT klastra Žilinského regiónu, najmä zabezpečenie profesionálneho manažmentu a udržateľnosti klastra, rast členskej základne, zintenzívnenie spolupráce členov navzájom ako aj s externými organizáciami, najmä v oblasti rozvoja expertízy, inovácií, rozvoja potenciálu regiónu a internacionalizácie, zvýšenie viditeľnosti klastra a jeho aktivít doma a v zahraničí, zlepšenie PR a marketingu, zapojenie klastra do medzinárodnej spolupráce.


Aktivity projektu: Rozvoj aktivít a posilnenie pozície klastrovej organizácie: profesionalizácia riadenia klastra a budovanie odbornosti pracovníkov klastra, katalógy, členov klastra, ich produktov a služieb, odbornosti a technológií, vzdelávacích a rozvojových výziev, podujatia na podporu sieťovania a spolupráce členov klastra navzájom a s externými subjektami, nábor nových členov klastra, zapojenie klastra do medzinárodných sietí spolupráce, marketing a promo klastra, jeho členov, aktivít ako aj promo samotného IT odvetvia doma a v zahraničí, odborné a vzdelávacie aktivity na rozvoj odbornosti IT komunity, aj v spolupráci so zahraničnými partnermi, podpora výskumu, inovácií a transferu technológií, najmä v spolupráci s univerzitami


Merateľné ukazovatele:

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty - P0284: 1

Počet podporených klastrových organizácií - P0295: 1


Nenávratný finančný príspevok: 169 653,18 Eur


Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.


Projekt bol úspešne ukončený ku koncu roka 2023.
Comentarios


bottom of page