top of page
  • ZAIT

Realizácia nového projektu cezhraničnej spolupráce

Updated: Apr 27, 2023

Budovanie cezhraničných kapacít udržateľnej podpory inovatívneho podnikania v Žilinskom kraji


FOND MALÝCH PROJEKTOV


V období 07/2022– 03/2023 klaster Z@ict v spolupráci so svojim cezhraničným partnerom Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., realizuje malý projekt v rámci Operačného programu Interreg V-ASlovenská republika - Česká republika s názvom: Budovanie cezhraničných kapacít udržateľnej podpory inovatívneho podnikania v Žilinskom kraji, kód malého projektu: SK/FMP/ 11b/10/016.


  • Celkové náklady projektu: 21 780,00Eur

  • Výška príspevku EFRR: 18 513,00 Eur

  • Zdroje štátneho rozpočtu SR: 2178,00 Eur


Projekt je zameraný na podporu vzájomnej spolupráce prinávrhu kvalitnejšieho cezhraničného ekosystému podpory inovatívneho podnikania v Žilinskom a Moravskoslezskom kraji. Dôjde k prepojeniu a zosieťovaniu regionálnych aktérov podpory inovačného podnikania so synergickým efektom a to na základe využívania existujúcich a v prípade Žilinského kraja novovytváraných štruktúr, iniciatív aprogramov v zmysle modelu quadruple helix, t.j. aj s aktívnym zapojením start-up komunity a tiež organizácií verejnej správy, ktoré budú inovatívne podnikanie aktívne podporovať. Projekt je základom pre integrovanú a udržateľnú cezhraničnú podpory inovačného podnikania a rozvoja v zmysle stratégií inteligentnej špecializácie RIS3 a regionálnych inovačných stratégií.Comments


bottom of page