top of page

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

21

členov klastra zo súkromného či verejného sektoru

>250mil.

je celkový obrat, ktorý členovia klastra ročne dosahujú. Vďaka rozvoju IT sektora sa toto číslo neustále zvyšuje.

3000+

zamestnancov v členských firmách

XY

Lorem ipsum

ID

  • IČO: 42168341

  • DIČ: 2022651818

  • IČ DPH: SK2022651818

  • Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Žilina

  • Číslo účtu: 2626865435/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0026 2686 5435, SWIFT/BIC: TATRSKBX

Klaster Z@ict je záujmovým združením právnických osôb, založeným v súlade s ustanovaním § 20 písm. f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Orgány

  • Valné zhromaždenie - najvyšší orgán združenia. Tvoria ho zástupcovia všetkých členov združenia.

  • Dozorná rada - kontrolný orgán združenia. Členmi dozornej rady sú vždy jeden delegovaný člen za Žilinský samosprávny kraj a dvaja volení členovia. Súčasnými členmi sú: Katarína Gazdíková, prof. Karol Matiaško a Anila Xhembulla

  • Prezídium - usmerňuje a riadi činnosť združenia. Súčasnými členmi sú: Marián Koprda, Vlastimil Kocián, Tomáš Lodňan, Peter Steinhübl a prof. Emil Kršák

Právna forma

bottom of page