• ZA IT

  Vlastným menom Z@ict, záujmové združenie právnických osôb. Sme združenie IT spoločností (IT klaster) Žilinského regiónu, ktoré rozvíjajú IT komunitu - aby rástla kvalitatívne aj kvantitatívne. Už od roku 2008.

   

  Ak máš podobné nutkanie, pridaj sa k nám.

  Z@ict
  Komenského 48
  011 09 Žilina
  Slovensko
 • ID

  • IČO: 42168341
  • DIČ: 2022651818
  • IČ DPH: SK2022651818
  • Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Žilina
  • Číslo účtu: 2626865435/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0026 2686 5435, SWIFT/BIC: TATRSKBX

  Právna forma

  Klaster Z@ict je záujmovým združením právnických osôb, založeným v súlade s ustanovaním § 20 písm. f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

   

  Stanovy

  Orgány

  • Valné zhromaždenie - najvyšší orgán združenia. Tvoria ho zástupcovia všetkých členov združenia.
  • Dozorná rada - kontrolný orgán združenia. Členmi dozornej rady sú vždy jeden delegovaný člen za Žilinský samosprávny kraj a dvaja volení členovia. Od 7.6.2018 sú členmi: Erika Jurinová, prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. a Miroslava Tholtová
  • Prezídium - usmerňuje a riadi činnosť združenia. Od 27.6.2019 sú členmi: Ing. Marián Koprda, Ing. Vlastimil Kocián, Mgr. Peter Belan, MMag. Peter Steinhübl, a doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

  Etický kódex

  • Vzťahy v rámci združenia sú založené na princípoch vzájomného rešpektu, úcty a slušného správania. Svojimi postojmi a správaním vytvárame atmosféru dôvery a korektnosti vo vzájomných vzťahoch.
  • Konáme v zmysle cieľov združenia a zdržiavame sa konania, ktoré by mohlo škodiť združeniu alebo ohroziť jeho dobré meno a dôveryhodnosť. Členovia a podporovatelia združenia aktívne využívajú meno a značku združenia.
  • Ako združenie si uchovávame nezávislosť a prijímame iba takú podporu, ktorá ju neohrozuje (chceme mať možnosť otvorene a kriticky sa vyjadrovať a nechceme robiť morálne kompromisy).
  • Pri svojej činnosti používame len čestné praktiky (medzi ktoré rozhodne nepatria: zavádzajúca reklama, nelegálne získavanie informácií, podplácanie, cenové alebo mzdové dohody, ktoré by mohli ohroziť alebo poškodiť iné subjekty pôsobiace na trhu.
  • Mediálne výstupy združenia využívame na propagáciu našich členov a partnerov, cieľov, zámerov a aktivít. Naše združenie je apolitické.
  • Podporujeme konkurenčné prostredie v regióne a podporujeme zástupcov verejnej správy pri snahe o otvorenú súťaž.
  • S cieľom vytvárať na Slovensku a hlavne v Žilinskom regióne priaznivé podmienky pre vzdelávanie, podnikanie, prácu a život, aktívne pôsobíme voči komerčným inštitúciám, verejným činiteľom aj širokej verejnosti, pričom:
   • pravdivo a neskreslene informujeme o odvetví v ktorom pôsobíme,
   • ponúkame riešenia založené na profesionalite a na reálnych faktoch,
   • etickými metódami a na základe korektných argumentov ovplyvňujeme subjekty s rozhodovacími právomocami.
  • V duchu týchto zásad pôsobíme najmä na svojich zamestnancov a obchodných partnerov.

 • Šéfovia ZA IT

  podľa členov združenia tí najlepší z najlepších

  Marián Koprda

  Scheidt & Bachmann

  Vlastimil Kocián

  KROS

 • Činnosť združenia podporili aj

  All Posts
  ×