top of page
  • ZAIT

Budovanie cezhraničných kapacít udržateľnej podpory inovatívneho podnikania v Žilinskom kraji

V období 07/2022 – 03/2023 klaster Z@ict v spolupráci so svojim cezhraničným partnerom Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., realizoval malý projekt v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom

Budovanie cezhraničných kapacít udržateľnej podpory inovatívneho podnikania v Žilinskom kraji, pod kódovým označením SK/FMP/ 11b/10/016.


Celkové náklady projektu: 21 780,00 Eur

Výška príspevku EFRR: 18 513,00 Eur

Zdroje štátneho rozpočtu SR: 2178,00 Eur


Projekt bol zameraný na podporu vzájomnej spolupráce pri návrhu kvalitnejšieho cezhraničného ekosystému podpory inovatívneho podnikania v Žilinskom a Moravskoslezskom kraji. Došlo k prepojeniu a zosieťovaniu regionálnych aktérov podpory inovačného podnikania so synergickým efektom a to na základe využívania existujúcich a v prípade Žilinského kraja novovytváraných štruktúr, iniciatív a programov v zmysle modelu quadruple helix, t.j. aj s aktívnym zapojením start-up komunity a tiež organizácií verejnej správy, ktoré inovatívne podnikanie aktívne podporuje. Projekt je základom pre integrovanú a udržateľnú cezhraničnú podpory inovačného podnikania a rozvoja v zmysle stratégií inteligentnej špecializácie RIS3 a regionálnych inovačných stratégií.


V rámci projektu sme realizovali systematickú podporu pre start-up komunitu a to formou organizácie súťaže Start-up Voucher, ktorá bola unikátnym spôsobom organizovaná v cezhraničnom SK-CZ regióne. V rámci súťaže prebiehala informačná kampaň, následne partneri súťaže oslovovali perspektívne tímy, vyberali ambiciózne inovatívne tímy s rastovým potenciálom. Celkovo bolo prihlásených viac ako 88 start-up tímov, pričom 76 splnilo kritériá na hodnotenie. Na základe hodnotenia porotcami bolo vybraných 14 tímov, ktoré postúpili do užšieho finále, ktoré sa konalo formou podujatia „Finále Start-up Voucher 2022“ 24.11.2022 v Ostrave. Na tomto podujatí participovali okrem finálnych tímov, ostatné tímy, ktoré sa zúčastnili súťaže, zástupcovia HCP i VP, porotcovia, zástupcovia ďalších subjektov, ktoré podporujú start-up komunitu a to hlavne zástupcovia business angels, resp. fondov rizikového kapitálu a národných akceleračných programov. Na základe hodnotenia poroty na záverečnom finále boli nakoniec vybrané 3 víťazné tímy, ktoré získali finančné ocenenie=voucher, ktorý si následne uplatnili. Víťazné tímy i ostatné tímy získali aj ďalšiu finančnú, konzultačnú či networkingovú podporu zo strany HCP i VP, aby ďalej pracovali na inovačných projektoch, rozvíjali svoje podnikanie a prispeli tak k rastu start-up komunity v cezhraničnom regióne.


Okrem súťaže Startup Voucher boli v rámci realizácie projektu realizované ďalšie aktivity. VP s metodickou podporou HCP realizoval pre start-up komunitu sériu workshopov s názvom Startup Fórum, kde sa zúčastnili zástupcovia podnikateľskej i nepodnikateľskej start-up komunity, ktorí majú záujem rozvíjať svoje podnikateľské myšlienky a projekty. Na podujatí tiež dochádzalo k networkingu účastníkov či k získavaniu spätnej väzby na rozvíjané start-up projekty.

V rámci projektu boli tiež realizované podujatia na podporu podnikateľskej i nepodnikateľskej start-up komunity, ktorá má záujem rozvíjať svoje podnikateľské myšlienky a projekty. Išlo o podujatie Startup Weekend 2022 a Startup Fórum 2023. Účelom podujatia Startup Weekend 2022 bolo podporiť perspektívne tímy, ktorí majú inovatívne nápady a tieto na podujatí aktívne rozvíjajú, validujú a pripravujú biznis plány na ich realizáciu. Na podujatí Startup Fórum 2023 sa diskutovalo o akceleračných službách pre start-up tímy, o financovaní start-upov, boli prezentované inšpiratívne príbehy start-up tímov a veľkým prínosom bol realizovaný networking účastníkov. Na podujatí diskutovali zástupcovia VP a HCP o prínosoch realizovaného projektu, o ďalšej cezhraničnej podpore start-up firiem a získavaní zdrojov na ich financovanie.


V rámci realizácie projektu sa realizovala tiež systematická podpora pre vybrané start-up tímy. Išlo o konzultačnú systematickú podporu pre 11 start-up tímov a firiem za účelom rýchlej komercializácie vyvíjaného produktu/služby. Podpora zahŕňala platformu pre podporu start-upov s možnosťou plánovania činnosti jednotlivých tímov, organizácie ich práce, prepájanie s mentormi a expertmi, zbieranie a vyhodnocovanie námetov a pripomienok k jednotlivým projektom, metodickú podporu mentorov so skúsenosťami zo zahraničia, prepájanie tímov s expertmi a potenciálnymi zákazníkmi, prípravu tímov na predajné prezentácie pre potenciálnych investorov. V rámci podpory boli s jednotlivými start-up tímy realizované tieto aktivity: analýza produktu firmy, definovanie rastových projektov, modelovanie rastu, manažment rastu, tvorba a validácia prototypu, aktivačná stratégia, implementácia stratégie. Podpora bola realizovaná pre tieto firmy a tímy: AT Crystals, Brainee, Brumma, Cara Meet, Former bike, Herbovka, IO Mobility, Ja Realitka, Repetito, Spream, Wariato.


Ešte raz ďakujeme za podporu a spoluprácu :)

Comments


bottom of page